Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”), (“SİTE”)bu internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile MAĞAZA arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. Bu sözleşme KULLANICILAR ile MAĞAZA arasında, KULLANICILARIN sözleşmeyi onaylaması sırasında yapılmıştır. KULLANICILAR bu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

1.2 MAĞAZA, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru imkanları ile yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler SİTE’deki duyuru imkanları ile ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu KULLANICI sözleşmesinin konusu, KULLANICILARIN, SİTE’de sunulan hizmetleri kullanma ve yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 SİTE’ye üye olmak için T.C. kanunları çerçevesinde reşit olmak ve istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak yeterlidir.

3.2 KULLANICI, SİTE’den yararlanırken yürürlükte bulunan T.C. kanun ve mevzuatlarına ve kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan tüm şartlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 KULLANICI, SİTE’de paylaştığı bilgiler, yaptığı işlemler ve hareketleri ile ilgili kayıt altında tuttuğu her türlü bilgi veriyi, yetkili makamlarca istenmesi ve yükümlü olduğu durumlarda resmi makamlarca paylaşılabileceğini ve bu durumda her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 SİTE üzerinde yapılan alım ve satış işlemleri direk olarak KULLANICILAR arasında gerçekleşmektedir. SİTE, KULLANICILAR arasında gerçekleşen para, ürün ve mal transferinin hiçbir aşamasında yer almamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü yasal, mali ve idari sorumluluk KULLANICILARA aittir. KULLANICILAR, bu sözleşmeyi kabul ederek bu şartları kabul etmiş olurlar.

3.5 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun kendileri olduğunu ve MAĞAZA’nın, KULLANICILAR arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI, MAĞAZA’nın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 KULLANICI, MAĞAZA’nın herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında SİTE ile gerçekleşen işlemlerinin durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle MAĞAZA’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8 KULLANICI’nın SİTE’de işlem yapmak için kullandığı kullanıcı adı, şifre, özel anahtar, API anahtarı ve benzeri her türlü özel bilgiyi saklamakla yükümlüdür.

3.9 KULLANICI, MAĞAZA’nın sunduğu hizmetlerin hiçbirini, yürürlükte bulunan kanun ve/veya mevzuatlara aykırı içeriğin ve/veya hizmetin saklanması, satılması için kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu her türlü içerik, dosya, görsel ve dijital varlığın telif hakkının kendine ait olduğunu ve resmi makamlar ve/veya telif hakkı sahibi tarafından yapılacak bir başvuruda MAĞAZA’nın hiçbir uyarı yapmadan bu içeriklerini erişime kapatabileceğini ve/veya silebileceğini, bunun sonucunda MAĞAZA’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 KULLANICI, SİTE’ye yüklemiş olduğu içeriklerin sebep gösterilmeksizin silinebileceğini, KULLANICI’nın bu içeriklerin orijinal kopyalarını kendisinin saklamakla yükümlü olduğunu ve bu varlıklara erişememesi durumunda, MAĞAZA’dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: MAĞAZA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MAĞAZA, SİTE’de verdiği hizmet süresince KULLANICI’nın paylaşmış olduğu içerik, dosya, bilgi ve her türlü dijital varlığın erişilebilirliği, sürekli erişilebilirliği ve kullanılabilirliği ile ilgili bir taahhüt vermemektedir.

MADDE 5: MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, MAĞAZA, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MAĞAZA için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MAĞAZA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 6: HUKUK KAPSAMI VE YETKİLİ MERCİLER

6.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku, kanun ve mevzuatları uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

7.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, SİTE'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm olarak kabul edilecek ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. MAĞAZA, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SİTE’de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, MAĞAZA’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 8: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1 KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MAĞAZA’nın bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten MAĞAZA kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu 8 (sekiz) madde ve “EK-1 Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi” belgesinden oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. EK1: Güvenlik ve Gizlilik İlkeleri Sözleşmesi

2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/sunny-axen-woon-awox-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/arcelik-beko-altus-gurundig-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/lg-samsung-philps-besleme-karti-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/diger-marka-model-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/c 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/d 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/e 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/f 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/inverter 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/inverter-1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/uydu-modulleri-ve-diger-yedek-parcalar 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inclc320wxn6632l-0627a3pega20002b-rt912inverter 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc6870c-0401b2870c12870c1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc6870c-0401c2823f1ctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/94-ekrankls-ee37arf146632l-0618ainverter 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a152-techwood-32h802-a152-anakart-mainboart-17mb140tc 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a128-regal-32890-anakart-mainboart-17mb25-3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a-81-vestel-32ph5010-ankart-mainboart-17mb35-4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a118-vestel-42fa500-17mb96-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a137-hilevel-43hl500-17mb82s-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a112-regal-40r6010f-ankart-mainboart-17mb97 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a148-finlux-40fx410-ankart-mainboart-17mb82s 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a107-vestel-32-inc-anakart-mainboart-17mb25-1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a100-vestel-50ud6300-ankart-mainboart-17mb130p 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a127-vestel-32-vh3010-lcd-tv-anakart-mainboart-17mb62-1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a88-regal-32-17mb45-3-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a76-finlux-32fd404-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/home 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b52-samsung-32f5070ss-besleme-power-boart-l32soe-dhs-bn44-00604f 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc6870c-0401c2981b1tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc32mb25hmlk40beax65882990332mb25hm-p19v-3-4aanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc17ips71-42fa7500vestel-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc17mb4832vh3010-vestel-lcd-tvanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/40-inc-bn41-02156asamsung-ue40h6290anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-inczwu190r-6bekob43l5860-4bzb8arzanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-incaoyuanay130-4hf12besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-incl55s6-fshbn44-00807aue50mu700usamsung-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-inc 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/39-inc12at071s50117axen-ax039ld071-s2anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc-kpw-le42fc-06917l-0151cphilps42pfk6309126309led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t107nordmende-lc32a10hvhv320wxc1007061hv320wcx-1000-c-pcb-x0-147-602093ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b47-samsung-55uf8570-besleme-power-boartpcb-eax65691001-3-0lg-pn-eay63729101 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b1-regal-rtv-32917-besleme-power-boart-17pw25-4-1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b59-philipslc420wu2-sla-1-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b40lg-47lv3550-zh-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a73-samsung-ue40j5170bn94-08119dbn40-0029 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b161-samsung-ue40es6710sxtk-pd46b1qe-bn44-00520f-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b160-lg42lm615s-besleme-power-boart-eax644271011-6 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b154-samsung-ue40f5070ss-besleme-power-boart-l42s1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b167-philps32pfl340412-besleme-power-boart-715g3291-2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b181philps-40pfk410112-b181-besleme-power-boart-715g6934-p01-000-002h 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b201-samsung-ue40n5000au-besleme-power-boart-l48msfr-mdy-bn44-00852f 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/list 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a62-vestel-42pf6905-anakart-mainboart-17mb35-4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s128-vestel-4k-43ub7750-anakart-mainboart-17mb120 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a98-nexon-42nx700-anakart-mainboart-17mb95m 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a53-vestel-26-inc-lcd-tv-17mb25-3-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a34-regal-rtv32782-17mb12-2-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a66-regal-rtv-40882-anakart-mainboart-17mb35-4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a153-regal-48r4020f-17mb140-anakart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a119-vestel-fb7100-17mb110-anakart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a60-vestel-t300-22-inc-dvd-17mb62-2-6-anakart-mainboart-05079530156 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a158-samsung-ue40n5000au-anakart-mainboart-bn41-02582 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a151-samsung-ue46f6510ss-a151-anakart-mainboart-bn41-01958b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a135-philps-37pfl5405h12-a135-anakart-mainboart-3104-313-64027 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/latest 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inckls-e420drphf026917l-0095cled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inceax64604501lg42lm3400besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incld21blc21beax6431740442lm3400ebr74498927anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inchv320fhb-n0044-977107hv320fhb-n00476021035tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/40-inctpmms3663s-pb801arcelik-a40l5845-4banakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incbg3904ee0003bhv430fhbn10ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-inczuv194r-11beko-b43l5860besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-inczns190r-6bekob43l5531-4b2anakartmainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-inc50-6871l-3256cdelc500due-sfr16870c-0452a3256cdctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inclc500due-sfr6870c-0452a3177b3ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc-lc320wxn-sba16870c-0238b1906b1ctrltcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inclc320exn-sba16870c-0238a1472a1ctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc6870c-0401b2823hctrltcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inclc500due-sfr6870c-0452a3338a1ctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-6871l-5858a4b219d6870c-0442bctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc32-6871l-3210dde3210ddctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc42-6971l-3177gd3177gdlc5000due-sfr16870c-0452actrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc-42-6871l-3177gd3177gdlc500due-sfr16870c-0452a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/awox 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/durawel 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/jensen 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/konka 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/lg 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/morio 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/nordmende 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/onvo 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/vestel 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/pages/kullanici-sozlesmesi 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/pages/on-bilgilendirme-formu 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/pages/gizlilik-politikasi 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/contact 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.80 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/forgot-password/ 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/ 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/48-inc17mb97seg48sc7600anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-inc17mb95m50pf7175anakartmainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc715g6165-m02-000-005nphilpsanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i2932-incvut190r-6bekob32lem0buanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/40-incvtt190r-3arcelika40-lb-5533anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc1ukt190r-6arcelik-beko-a40lb6536anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/c1143-inc-16at017axenax43dil0231022-anakart-mainboart-16at017 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a2840-inc17mb95-21-vestel-40pf7070-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a-1540-inc17mb140anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a178vestel-17mb110sanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a17732-incvestel-17mb140anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/regal-le99f5241s-17mb96110814r2anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a174telefunken-40tf602517mb96110814r2anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a149vestel49fd740017mb211sanakartmainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a149-sony-kdl-46nx600-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a138-regal-40r6020f-17mb211 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a141-woon-wn43dlk080202-18qt008v1-0 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a171-sunny-sn50leds2030216-13at203v1-0 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a170-ytd190r-7-arcelik-beko-main-board-tdtc-g4280 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/anakart-mainboart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/anakart-mainboart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/anakart-mainboart?page=3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/anakart-mainboart?page=4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/anakart-mainboart?page=5 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a106-samsung-ue42f5070-bn41-01955-bn41-01955a-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s37-samsung-le37r81bxxeh-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a63-samsung-ue40h5070as-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a6-philips-lc420w4-2-sla-1-ankart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a5-lg-32lg5000za-ankart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a1-lg-32ls570s-ankart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a4-lg-32lf250-ankart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a7-samsung-la40a330j1-ankart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s71-samsung-ue40h5090ss-ankart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s85-philips-43bdl4012n62-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a102-lg-42lm615s-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a101-samsung-ueue40ku7000u-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a59-samsung-32k4000as-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a251-samsung-ue40es6340-sxtk-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s151-samsung-ue48j6270su-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a250-32ls3400-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a121-samsung-ue32k4000du-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s210-samsung-ue40es5500w-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a77-philps-43pfs413212-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a78-philps-46pfl3108k12-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s112-lg-42lb580n-anakart-mainboart-eax65610905 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a109-samsung-ue40es6710sxtk-bn41-01807a-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s201-philips-43bdl4012n62-anakart-mainboart-mb47-177hp030-000827-9011-118b3a-a63f1011 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a-114-philps-32pfl3404-ankart-mainboart-atv-25-32-42-715g3285-1b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/lg-samsung-philps-anakart-mainboart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/lg-samsung-philps-anakart-mainboart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/arcelik-tv-106-531b-fhdvdlcdtv-lcdpdp-tv-chassis-z1b-190r-6-u5k-yzz-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a8-beko-tv102-503-bhd-lcd-tv-yca190r-3-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a9-beko-f82503-bhd-lcd-tv-yca190r-4-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a10-beko-b32lb4310-anakart-mainboart-zu4190r-1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a11-arcelik-a32lck0bu-anakart-mainboart-vut190-6 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a12-beko-b37lck2bu-anakart-mainboart-vvt190r-6 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a13-beko-b32lb5313-anakart-mainboart-vtt190r-3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a15-beko-b32lb4310-anakart-mainboart-vut190r-6 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a16-beko-b32lck0bl-anakart-mainboart-vut190r-6 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a17-beko-b82507bh-anakart-mainboart-yrq190r-8 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a18-arcelik-a32lck0bu-vut190r-5-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a22-gurundig-g40ls5433-anakart-mainboart-vty190r-5 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a24-beko-a40lb5533-vty190r-4-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a25-gurundig-43vle5830bn-zwu190r-3-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a26-beko-b43l55314w2-zns190r-6-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a122-beko-a32lck0bl-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a61-beko-b43l5740-4w-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a69-beko-b32lem0bu-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a126-beko-a32lch0b-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a140-beko-a50lb9336-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s216-arcelik-a40l5745-4b-anakart-mainboarta128-regal-32890-anakart-mainboart-17mb25-3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s182-beko-b48lb5533-anakart-mainboart-vty190r-6 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a91-beko-b43l5740-4b-ankart-main-boart-zwu190r-5 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/arcelik-beko-altus-gurundig-anakart-mainboart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/arcelik-beko-altus-gurundig-anakart-mainboart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a97-axen-ax043dld16at015-ilfm-anakart-mainboart-16at015 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a30-sunny-12at075-v1-0-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a32-sunny-sn49dld12at050lkfm-y625330058a94269698 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a37-axen-ax032dld16at017-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a68-sunny-sn032lm23-t1-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a75-sunny-sn040dld12at022-sfm-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s203-sunny-sn039dld12at022-v2fm-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a153-axen-032dld12at057-anakart-mainboart-12at057-v-13 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s107-axen-ax048ldv59-fm-anakart-mainboart-tp-vst59s-pb702 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a94-sunny-sn40dal09381022-anakart-mainboart-18at009ttv1-0 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s13-onvo-ov50350-anakart-mainboart-tp-sk706s-pc822 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/vestel-seg-regal-funlix-hilevel-anakart-mainboart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/vestel-seg-regal-funlix-hilevel-anakart-mainboart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a120-awox-43-hd-smart-dled-u4400strfhs-anakart-mainboart-tp-mt5510s-pb803 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s61-general-gold-50ledfhd-gg50tsmart-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a33-skaytec-3240-led-tv-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a27-yumatu-42-tp-ms3663s-pb-801-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a29-jensen-j32-12led-cv3393bh-k-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a35-sony-kdlx420-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a36-duravel-drld40-tp-vst59s-pb813-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a38-nordmende-lc32a10hd-tm60g-v1-0-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a41-premier-pr32b25-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a42-nordmende-le100n8fm-anakart-mainboart-t-vst59s-81 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a44-nordmende-lc40a5-tm30g-v1-0-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a45-wisman-32-cv59sh-x-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a58-nordmende-le82n13hm-anakart-mainboart-tp-vst59s-pb702 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a130-sony-kdl-ex401-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a104-telefox-32-inc-lcd-tv-anakart-mainboart-t-mt8223-3a-10112 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s154-yumatu-40-inc-tp-ms3463s-pb801-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a64-compomatik-lcd32lspa-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a65-22inc-lcd-monitor-hplp2275w 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a72-yumatu-32-inc-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a73-yumatu-32-inc-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a74-yumatu-32-inc-ankart-main-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s185-morio-mr39600-anakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s145-konka-kl-3280q2-anakart-mainboart-msd286-35014643 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a133-profilo-40pa310-a133-anakart-mainboart-tp-ms3663s-pb801 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a144-awox-32pan3282-anakart-mainboart-tp-ms3663s-pb803 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a145-awox-u3200str-anakart-mainboart-tp-ms3663s-pb818 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a146-nordmende-31a31-anakart-mainboart-t-mt8222-10b-10186 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/a150-sanyo-le106s16fm-a150-anakart-mainboart-t-ms18vg-72 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-inc17ips20vestel-50pf7175-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-incaps-317sony-kdl-32bx340lcdtvanakart-mainboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc715g6934-p01-000-002hphilps-42pfk6309126309beslemepower-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2840-inc-fsp312-2m01arcelik-beko-tv102-503-bhd-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2737-incfsp223-3f02beko-altus-arcelik-b37lck2bubesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2643-inc-zuv194r-7arcelik-beko-gurundig-43vle5830-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2532-incdps-280rparcelik-beko-a32lck0bubesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2432-incfsp059-3f01beko-arcelik-b32lb4310-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2332-incvzl190r-04arcelik-beko-b32lb5313besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2294-ekranfsp223-3f01arcelik-beko-f92-203-fhdbesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2140-incdps-174bparcelik-beko-b40lb8376besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o2050-incdps-219gparcelik-beko-50lb9336besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/o1949-incapdp-123a1arcelik-beko-b49l5531-4b2besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b442-inceax628654018lg42lv5705besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/22-inc3bs0050414yumatubesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b1740-inc17ips71vestel-seg-regalhilevel-funlix-beslemepower-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b81-beko-5533-uyt194-33-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b83-arcelik-beko-altus-gurundig-a40lb5533-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b171-arcelik-a40lb5533-besleme-pover-boart-dps-119dp-a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b9-beko-f102-525-fhd-lcd-tv-besleme-power-boart-dps-280rp 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b187-beko-a50lb9336-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b163-beko-b40lb6436-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s217-arcelik-a40l5745-4b-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b134-arcelik-besleme-power-boart-fsp223-3f01 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b140-arcelik-a40l5745-zuv190r-7-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/besleme-power-boart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/besleme-power-boart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/besleme-power-boart?page=3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/besleme-power-boart?page=4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/besleme-power-boart?page=5 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b214vestel-40-inc17ips11-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b84-vestel-32-inc-led-tv-besleme-power-boart-17ips11 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b3-vestel-42fa5100-besleme-power-boart-17ips71 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b5-nexon-40nx600-besleme-power-boart-17ips71 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b6-vestel-42fa3100-besleme-power-boart-17ips71 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b10-vestel-48fb7500-besleme-power-boart-17ips71-1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b10-vestel-48fb7500-besleme-power-boart-17ips71 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b11-toshiba-43v6863dat-besleme-power-boart-17ips72 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b13-vestel-42pf7175-besleme-power-boart-17ips71 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b32-seg-le24sat227-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b33-vestel-32-inc-17ips61-4-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b42-vestel-42pf504517pw07-2besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b43vestel-48fa750017ips20besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b113regal-32r401h17ips62-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s129vestel-43ub755017ips72besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b127vestelperformance32vh3010-17pw26-5-beslemepower-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b116-hilevel55uhl95017ips72besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b162finlux-42fx7445f17ips19-5-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b138vestel-32ha300017ips71besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b145regalld42f7441s17ips20-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b149beklemedevestel-24-incmilenyumbesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b157regal-32-inclcd-tv17pw26-3-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b159vestel-32-inc17pw26-3-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b192funlix-40fx41017ips12besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b209vestel-49fd740017ips12beslemepower-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b119-techwood-32h802-b119-besleme-power-boart-17ips63 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/vestel-seg-hilevel-finlux-besleme-power-boart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/vestel-seg-hilevel-finlux-besleme-power-boart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b25sunny-sn32l181-t1sm-mt333-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b115-sunny-sn032ld18v675b-v2fsm-ay136p-4sf01besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b85-sunny-42-inc-16at027-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b86sunny-sn042dld12at050-12at069-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b91sunny-sn49dld12at050-lkam-beslemepower-boart-ay156d-4sf 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b120-sunny-sn040dld12at022-sfm-besleme-pover-boartay118p-4sf01 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s204sunny-sn039dld12at022-v2fm-besleme-pover-boartay090p-4sf01 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b128-axen-ax032dld12at022-tsdm-besleme-pover-boartay090p-4sf01 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b141-beko-b40l5745-zuv194r-11-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b143-beko-b43l5740-4b-besleme-power-boart-apdp-123a1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b98-arcelik-32-inc-fsp139-3f01-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b186-beko-b32-lem-0bu-besleme-power-boart-dps-145pp-133 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b152-arcelik-82-202fhd-besleme-power-boart-fsp115-3f02 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b174-arcelik-32-inc-besleme-power-boart-dps-139dp 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b179-arcelik-32lch0b-besleme-power-boart-fsp139-3f02 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b198-arcelik-a40lb5533-besleme-power-boartvty194-38 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b3-toshiba-32l2333dg-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b170-arcelik-a40lb4329-besleme-power-boart-fsp115-3f02 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b65-samsung-pd46a1d-bsm-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b146-samsung-ue40ku7000u-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b48-samsung-ue40d6500-besleme-power-boart-bn44-00427a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b49-samsungue40h6270-besleme-power-boart-l48x1t-esm-bn44-00709a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b50-samsung-ue40h6470-besleme-power-boart-l48x1t-ehs-bn44-00709b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b53-lg-32ls570s-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b54-lg32lf2500-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b55-samsung-ps43e490bjw-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b56-lg-50lb580-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b57-lg37lk430-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b58-lg50pw450-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b60-samsung-l40c550s1w-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b62lg-32lg5000za-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b63-lg-42lf650-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b130-lg-32lw550-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b129samsung-ue40es6340-sxtk-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s152-samsung-ue48j6370su-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b133-samsung-ue40eh6030-pd46cv1-csmbn44-00552abesleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s211-samsung-ue40es5500w-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b213samsung-ue40j5170-l48s1-esmbn44-00703abesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b122-philps-43pfs413212-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b123-philps-46pfl3108k12-besleme-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/lg-samsung-philps-besleme-karti-power-boart?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/lg-samsung-philps-besleme-karti-power-boart?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b212sonykdl46hx600aps-255beslemepower-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b211hisenseltdn40t28guk-tu25c96-1rsag7-820-2194rowhlp4055wcbesleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b179yumatu-32-yt-1011cy-06v0besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b148-sony-kdlex402-aps-253-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b87-wisman-32-inc-besleme-power-boartmb022s-32dx 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b97-konkakl-328101-32pp6601-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b100-neclcd-monitor-715g1034-3n2-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b101-compomatik-lcd-32lspa-ccp-508 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b102-noc-226-inc-715g2934-1-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b209-yumatu-32-inc-beslemee141940-pover-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s143-konka-kl-3280q2-besleme-pover-boart-34005534 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/s81-sony-kdl-37ex521-besleme-power-boart-aps-288 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b190-nordmende-32q31-besleme-power-boart-mp118-l6-1028-rev-b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b194-sanyo-le106s16fm-besleme-power-boart-hkl-420406 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b151-telefox-32-inc-lcd-tv-besleme-pover-boart-mlt666t 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b89-premier-pr32b25-besleme-mp0700-1mf11power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b93-sony-40bx400-aps-254-besleme-power-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b94-sony-kdl-40bx420-besleme-power-boart-aps-284 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/b124-skaytec-st-5050-besleme-pover-boart-mp550d-cx 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-inctt-5550t10c0650t10-c02t500hvd02-0ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inclc320exn-sea1-k316870c-0414a2896edctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inclc320exn-sea1-k316870c-0414a2896a1ctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inclc320exn-sea1-k316870c-0414a2896d3ctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc32-6871l-5794a5794ahctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc6870c-0442b3203kdctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/24-inc26t04-c00t260xw03ctrl-tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/lj41-10133a-lj92-01849a-43eh-logic-main-samsung-ps43e450a1-logic-boardtcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50dfds-logic-main-lj41-09390a-lj92-01753a-tl-753btconboart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc-320wtc2lv37ctrl-tcon-boartarcelik-tv82suhdlcd-tv 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/ebr71734808ctrltcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/39-inc-v390hj1-ce1tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-inc-7870c-0107blc420wu2-sla1ea314vl959a3tcon-boart-42-inc-7870c-0107blc420wu2-sla1ea314vl959a3tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/40-inc-t400xw01vd06a60-1atcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/50-incv500hj1-ce6tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/ctrl-tcon?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/ctrl-tcon?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/ctrl-tcon?page=3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/ctrl-tcon?page=4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc6870c-0442b32-6871l-323r13203r1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc6870c-0442b3203d1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc6870c-0442b3203c1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-incv315b3-c01ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv6-324247-fhd6870c-0358a2693b1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incv15-43uhd-tm1206870c-0571b4104d1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incv15-43uhd-tm1206870c-0552a4024bjctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-inc43uhd-tm1204024bhctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incv15-43uhd-tm1206870c-0552a4024bfctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc-lc320lc260wex-sbv16870c-0303b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc31t10-t00t315xw04-v1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc326871l-4445g6870c-0442bctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/40-incruntk5538tpza4cc14ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/46-inctql-s120b-720-4lv0-1sonykdl46hx600-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t111ltm220m3l02c4lv0-4ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t110regal-rtv40882sync60c4lv0-3ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t109bekolcd-tvtv102-503-bhd40hdmb60cp2lv0-5ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t108samsung-ue40d6500sh120pmb4sv0-3ctrl-tconlsj400hv01-s 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t803drmb4c4lv0-3ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t78samsung-ue40h5070sslsf400hm03bn41-02111ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t106beko-82507bhd-320ap03c2lv0-1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t40regal-32-inc-320ap03c2lv0-1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t50-sony-kdlex402-t-con-fhd-mb4-c2lv1-4 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t23-hilevel-55uhl950-v19-uhd-tm120-v036870c-0805actrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t106sunny-sn50ledj2030216dcbdu-p196a-03ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t10514y-ef11-ta2c2lv0-1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t104vestel-48fa750013vnb-s60tmb4c4lv0-0ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t5samsung-ue46d5000s100fapc2lv0-3lsj460hn01-s 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t33philps-46pfl3108k12a60edgec2lv0-2ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t1regal-rtv32917ctrl-tcons100fapc2lv0-3 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t155samsung-le40c530f60mb4c2lv0-6ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t153samsung-le46c530f60mb4c2lv0-6ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t103samsung-l40c550s1wf60mb4c2lv0-6ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t60regal-32-inc320ap03c2lv0-1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t70sony-40ex401fhd-mb4-c2lv1-4ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t102sony-40bx400fhd-mb4-c2lv1-4y3055j0l0dn7017683ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t101sony-40bx400fhd-mb4-c2lv1-4y3055j0k166n054671ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t81fhd-mb4-c2lv1-4y3055g9l18sj058051ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t62samsungue40es6710lsj400hv05-sbn41-01789actrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t7samsung-lsf460hj02bn41-02069ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/c?page=1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/category/c?page=2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-incx3562tptw10794v-0tcon-boart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t964cd12d2045r1lc420wun-sca16870c-0310cctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t985dd01d2d45a1lc420wun-sca16870c-0310cctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t97vestel42pf60105d503d1501b1lc420lc470wun-sba16870c-0243cctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t66arcelik32lck9b003d2058d1lc320wxe-sca16870c-0313bctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t93vestel32vh30105gd08d2058a1lc320wxe-sca16870c-0313bctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t24beko-f106-525fhdv15-lc370420wudver6pn6870c-0309cctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t92arcelik-f92-203fhd-lc420wun-sca17870c-031oa8b430h2201a2 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t91lg32lf2500-lc320wun6870c-0266acb724v1669a1ctrtcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t90arcelikf92-203fhdlcd-tv6dn1302201a1lc420wun-sca16870c-0310actrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-inc-3969tpcpwbxruntk83l2tctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/49-inc6871l-3850j13850j1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/49-incv14-60hz-1g1d-6870c-0481a3812bectrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/49-incv15-fhd-drd6870c-0532b3850ahctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/49-incv15-fhd-drdnon-scsning6870c-0532b3850ajctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/49-incv15-fhd-drd-non-scaning6870c-0532b3850agctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incv15-fhf-drd-non-scan6870c-0532a3806bfctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-inc6871l-3806h13806h1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incv15-fhd-drd-non-scaning6870c-0532a3806bjctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv14-42-drd-tm1206870c-0469a3398g1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/43-incv15-fhd-drd-non-scaninglglc430duy-sha1-2k3806bh 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv15-fhd-drd-non-scaning6870c-0532a3806bgctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv14-42-drd-tm1206870c-0469a3398cectrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv14-42-drd-tm1206870c-0469a3398eectrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv14-42-drd-tm1206870c-0469a3398edctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/42-incv14-42-drd-tm1206870c-069a3398a1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t89ts-5542t23c09t315hw0731t14-c0jctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t88ts-5050t23c0142t34-c01t420hvn06-1-ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t86lg42lb580ntt-5542t34c0842t32-c01t420hvn06-1ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t8537t04-c0gt370hw02ctrl-tcon-ut-5531t06c23 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t56samsungue40f5070ssztx5542t28c0650t11-c02t500hvn05 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t34skaytec-st-5050tx-5550t12c0350t11-c02t500hvn01-0ctrl-tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t-36lg32lw550t315hw07v9ctrtcontt-5531t20c02 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t38lg42lv355046t03-cokt460hw03vfctrl-tconts-5542t13c02 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t82awox-431050t32-c0bts-5543t10c04ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/t14gurundig-43vle5830t430hvn01-a43t01-c09ut5543t01ctrltcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/32-incvit71884-00vit71884-10inverter-8-girisli 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i72lg32ls570sppw-le32se-0-6917l-0080aled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i67arcelik-a32lb4310ppw-le32rh-0-7917l-0126aled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i66vestel-42pf50454hv3416-001bled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i71ssl320-3e2aled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i65vestel-42pf50453phcc2002b-hpclf-d104aled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i37-lg42lv3550t315hw0731t14-d04led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i70b32lb4310ppw-le32rh-0-6917l-0126aled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i64axen-039ld12at003zfmsms-2ccp-508swled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i69bekob46lb8376ssl460-3e1e-inv46l06a-led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i68sunny-sn42dld12at022pclf-d2056917l-0122b3phcc20011c-r 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i26sunny-32dl18v675v-v2fsm3phcc20002b-hpclg-d1046917l-0084a-led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i34lg32lw550t315hw0731t14-d06led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i24bekob43l5740-4bznl193r-7e216636led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i63sonykdl46hx600ssl460el-s01led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i29bekob32lem0buv323-a05mt3151a01-1-4hv3236-171led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i62arcelik-50lb9336l500h1-2ealed-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i60-arcelik-50lb9336l500h1-2ealed-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i30yumatu32-incppw-le32gx-06917l-0097aled-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/product/detail/i59beko32lem0buv323-a05mt3151a01-1led-diriver 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=32vh3010 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=3pega20002b-r 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=6632l-0627a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=a32lck0bu 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=beko 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=inverter 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=lc320wxn 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=sn32lm181-t1m 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=sunny 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=t912 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=telefox 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=tv-82-203-3hd 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=vestel 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=2870c1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=32ls570s 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=6870c-0401b 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=ctrl 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=lg 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=tcon 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=2823f1 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=42pf5045 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=6870c-0401c 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=6632l-0618a 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=f92-203-fhd 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=kls-ee37arf14 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/brands/techwood 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=17mb140tc 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=a25 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=altus 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=anakart 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=awox 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=besleme 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64 - https://tvcikmaparca.ganipara.com/collection/all/?tag[0]=gurundig 2022-04-15T11:16:26+00:00 0.64